Популяризиране на транспортните услуги по река Дунав

H_d74501fc10
bul

Наръчник за навигация по река Дунав

След неговото първо издание през 2002 г., Наръчникът за навигация по река Дунав се е превърнал в един от най-важните документи, използвани при изследване на транспорта по вътрешно-водните пътища на Европа. Наръчникът съдържа полезна информация за състоянието на корабоплаването по Дунав, както и разкрива потенциалните възможности и заплахи за неговото развитие.

Наръчникът е с практическа насоченост и може да се използва от всеки, който проявява интерес към корабоплаването. Освен това той може да служи и като учебник за лицата, които се обучават в сферата на корабоплаването по вътрешно-водни пътища. Този наръчник помага да се разпространяват знания и да се популяризира речния транспорт, като енергийно-ефективен и щадящ околната среда. (Източник: www.viadonau.org)

БУЛРИС

Организацията на съвременните транспортни процеси е съпроводена с непрекъснат обмен на надеждна информация между участниците, пряко ангажирани с извършването на товарните превози. Информационната и комуникационна осигуреност на предлаганите превозни услуги с речен транспорт се постига чрез така наречените Речни информационни услуги (РИУ). Те представляват хармонизирани информационни услуги, които улесняват управлението на движението и организацията на транспортната дейност по вътрешноводните пътища на Европа и създават възможност за взаимодействие с останалите видове транспорт. Тези услуги ускоряват обмена на информация между товародателите и товарополучателите, участващи в процеса на транспортиране, чрез използването на хармонизирани и стандартизирани информационни и комуникационни приложения.

Речните информационни услуги са приложими и се използват по вътрешноводни пътища, които попадат в клас IV и по-висок, включително и в пристанищата и прилежащата им инфраструктура. Най-общо тези услуги могат да се класифицират на две големи групи: услуги, които се отнасят до управлението на движението на плавателните съдове (към тях спадат: информация за фарватера (Fairway Information System); информация за движението (Traffic Information); управление на движението (Traffic Management) и ограничаване възникването на произшествия по време на превозите (Calamity Abatement)) и услуги, които се отнасят до управлението на товарния превозен процес (те включват планиране на рейса на корабите (Voyage Planning); управление на пристанищата и терминалите; управление на флота и товаропотоците (Cargo and Fleet Management); статистическа информация и събиране на инфраструктурни такси.).

БУЛРИС представлява българската част от Общо – европейската система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешноводните пътища. Той има за цел да обхване извършването на превозите по р. Дунав от и до пристанищните комплекси Русе, Видин и Лом.

БУЛРИС позволява проследяване в реално време на местоположението на плавателните съдове и непрекъснато обновяване на информацията за състоянието на водния път и условията на корабоплаване по българския участък на р. Дунав.

Изграждането на информационните и комуникационни центрове е осъществено така, че да позволява непрекъсната връзка със съответните администрации – ИА „Морска администрация” и ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”. Те ще могат да изпращат стандартизирана информация в електронен формат, която да бъде разчетена от всяка държава, осъществяваща превоз по р. Дунав.(Източник: www.bulris.bg).

Български