За уеб-платформата

negative logo ink- image - Danube SKILLS

Уебсайтът Info Danube е създаден във връзка с изпълнението на проект Danube Skills: "Повишаване на институционалния капацитет относно корабоплаването по река Дунав чрез стимулиране на съвместни транснационални компетенции и умения в областта на образованието и обществените услуги за развитие", от една страна, а от друга - поради участието на ВТУ "Тодор Каблешков" като партньор по проекта. Основните цели на проекта са да:

• накара публичните власти да бъдат съпричастни към обучението и сертифицирането на морските лица, чрез въвеждане на единни Европейски стандарти за сертифициране;

• направи публичните власти отговорни за подобряване на корабоплаването по река Дунав с цел да се увеличи пазарния дял на речния транспорт като екологосъобразен и енергийно-ефективен и да се подобрят логистичните услуги;

• се изгради институционален капацитет за подобряване на законодателните и стратегически документи относно сертифицирането на морските лица и развитието на речния транспорт.

Основната цел на платформата Info Danube в България е да информира заинтересованите страни за условията на корабоплаване по река Дунав, състоянието на пристанищата, прилежащата им инфраструктура и товаро-разтоварните съоръжения, възможни пазари за развитие, както и да промотира вътрешноводния транспорт като екологосъобразен, сигурен, надежден и енергийно-ефективен вид транспорт.

Български