Възможни пазари за развитие

Българските речни пристанища са специализирани в обработването на насипни и генерални товари, като преобладава количеството на обработените насипни товари. Те са предимно зърно, руди, кокс, въглища и изкуствени торове. Обработените генерални товари заемат относителен дял под 30% от общия обем на товарооборота на портовете. Ro-Ro единици се обработват предимно в пристанище Свищов, а най-голям дял при обработването на контейнери заема пристанище Русе-Изток. През последните пет години се наблюдава обща тенденция на намаляване в количеството на превозените товари в тонове от речните оператори.

Товарите, които се обработват в българските речни пристанища се превозват по направления от и до други придунавски държави, като Австрия, Словакия, Унгария, Хърватска, Румъния, Украйна и Сърбия. По-голямата част от насипните товари са под формата на износ за западно-европейските държави, а товарите под формата на внос се доставят предимно от Русия, Сърбия и Украйна.

Български